Rezervasyon Talebine İlişkin Form Aydınlatma Metni

Rezervasyon Talebine İlişkin Form Aydınlatma Metni

24 Aralık 2022 2023-01-05 14:50

İşbu Aydınlatma Metni; 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 10. maddesi uyarınca “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” kapsamında; rezervasyon talep formu aracılığıyla otomatik yollarla bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla işlenen/toplanan kişisel verileriniz hakkında veri sorumlusu sıfatıyla  Delta İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“Otel”) tarafından aydınlatılmaktasınız.

  • Kişisel Verilerinizin İşlenmesi, Aktarılması Amacı ve Hukuki Sebebi;

Ad soyad, e-posta adresi, telefon numarası, etkinliğin türü, etkinlik tarihi, etkinliğe katılacak kişi sayısı, salon tercihiniz, size nasıl dönüş yapacağımız (e-posta, telefon) notunuz kısmında ilettiğiniz bilgiler  salon rezerve etmeye ilişkin talebinizin oluşturulması, incelenmesi, sizinle iletişime geçilmesi ve yerine getirilmesi amacıyla, KVKK 5/2 maddesi uyarınca bir hakkın tesisi için veri işlemenin zorunlu olması, bir sözleşmenin kurulması veya ifası için gerekli olması hukuki sebeplerine dayalı olarak işlenmektedir.

Kişisel Verileriniz; Gerektiğinde ilgili mevzuattan doğan bilgi ve belge paylaşımına ilişkin yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla KVKK 5/2 maddesi uyarınca Kanunlarda açıkça öngörülmesi ve veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, hukuki sebeplerine dayalı olarak “Yetkili Kamu Kurum Ve Kuruluşları” ile paylaşılabilecektir.

Kişisel Verileriniz; Türk Ticaret Kanununda yer alan  yükümlülüklerin ve Şirketler Topluluğu konu alan veya Şirketler topluluğunda bulunan şirketler arasında yapılan sözleşmelerde bulunan hükümlerin ifası ve hizmetlerimizin yerine getirilmesi amacıyla KVKK 5/2 maddesi uyarınca veri sorumlusunun meşru menfaati, sözleşmenin kurulması ve ifası için gerekli olması, Kanunlarda öngörülmesi hukuki sebeplerine dayalı olarak  “Topluluk Şirketlerimiz’’ ile paylaşılmaktadır.

Kişisel Verileriniz, faaliyetlerimize ilişkin olarak gerekli dış hizmetlerin alınmasına yönelik yaptığımız sözleşmelerin ifası için ve  ancak bu amaçla sınırlı olarak KVKK 5/2 maddesi uyarınca veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması, bir sözleşmenin kurulması veya ifası, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi hukuki sebeplerine dayalı olarak iş ilişkisi içinde olduğumuz, hizmet aldığımız “Tedarikçiler’’ ve “İş Ortakları” ile paylaşılmaktadır. Örneğin; bir hukuki uyuşmazlık halinde hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi amacıyla hizmet aldığımız Avukatlar ile; denetim durumlarında Denetçiler ile işlemin gerçekleşmesi için gerekli amaç ile sınırlı olarak paylaşılmaktadır.

  • Haklarınız: 

Otel tarafından verilerinizin işlendiği ve Otel’in verilerinizi veri sorumlusu sıfatı ile işlediği ölçüde kişisel verileriniz bakımından 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca aşağıda bulunan haklara sahipsiniz:

“Herhangi bir kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme; işlenme faaliyetlerine ilişkin olarak bilgi talep etme; işlenme amaçlarını öğrenme; yurt içinde veya yurt dışında üçüncü kişilere aktarılmış olması durumunda bu kişileri öğrenme; eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme; işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması veya Otel’in söz konusu verileri işleyebilmek için hukuki dayanağı veya meşru menfaatinin bulunmaması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme; Otel’den, yine Otel tarafından yetkilendirilen ve kişisel verileri işleyen üçüncü kişilerin bu bölüm kapsamındaki haklarınıza saygı duymasını sağlamasını talep etme; Kişisel verilerin otomatik sistemler vasıtasıyla işlenmesi sonucu ortaya çıkabilecek aleyhte sonuçlara itiraz etme ve; kanuna aykırı bir şekilde işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın tazmin edilmesini isteme.”

  • Yükümlülükleriniz

Üçüncü bir kişinin kişisel verisini Rezervasyon Talebi Formu aracılığı ile verdiğiniz takdirde, söz konusu kişinin, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında aydınlatıldığını, bilgilerinin Otel’e aktarılmasına rıza vermiş olduğunu ve bu konuda sizi yetkilendirmiş olduğunu kabul etmiş sayılırsınız.

  • Veri sorumlusuna Başvuru:  

Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da tarafınızca daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle iletebilirsiniz.

  • Veri Sorumlusu Bilgilendirmesi

Veri Sorumlusu Unvan: Delta İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Mersis no: 02774001962900011

E-posta adresi: info@hotelmonec.com.tr

Kayıtlı Elektronik Posta Adresi: deltainsaatsanayi@hs01.kep.tr

Fiziki Posta adresi: Esat Özoğuz Sokak No:5, 06450, Oran, Çankaya / Ankara

Müsaitliği Kontrol Et

Şaşırtıcı ve tatmin edici avantajlar için tatilinizi buradan ayırtın.

1 Oda , 1 Yetişkin , 0 Çocuklar
Odalar
yetişkinler
çocuk
Rezervasyon Kuralları Süre ve Gizlilik